divendres, de febrer 08, 2008

INTERVENCIO PLE DEL PARLAMENT (7 DE FEBRER DE 2008)

MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA INTERPEL·LACIO AL GOVERN SOBRE EL DESPLEGAMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA


Sí. Gràcies, president. Il·lustres diputats i diputades. Honorables consellers. I per fixar el nostre posicionament a la moció subsegüent a la interpel·lació formulada pel Grup de Convergència i Unió, i a la qual, ja anunciem, que no donarem suport.


Durant aquesta sessió plenària s'ha parlat molt de coherència, també hem permetran que, per coherència, nosaltres manifestem que no hi donarem suport donat, fonamentalment o bàsicament, pel fet de la litispendència dels recursos d'inconstitucionalitat presentats, entre els quals el del Partit Popular. La qual cosa, a l'entendre del nostre grup parlamentari, obliga - si més no, per coherència - a mantenir un posicionament de prudent espera a resultes de la resolució del Tribunal Constitucional que pot afectar o no, però pot afectar de manera més o menys important el contingut del text estatutari.


I dit això, cal recordar que l'article 38 dela Llei orgànica del Tribunal Constitucional, la Llei 2/1979 que ha estat subjecte de posteriors modificacions el 21 d'abril del 99 i per la Llei 1/2000, de 7 de gener, estableix que les sentències recaigudes en els procediments d'inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els poders públics i produiran efectes des de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de L'estat. Conseqüentment, no estem parlant d'un tema menor, no estem debatent una qüestió menor; estem davant de la posssibilitat que la sentència o les sentències del Tribunal Constitucional puguin afectar de manera substancial el contingut del text estatutari.
Ara bé, també és cert que hi ha articles del mateix text que no han estat objecte d'impugnació. Nosaltres creiem que hi ha una important tasca a desenvolupar pel que fa a tota aquesta sèrie d'articles i que afecten institucions importants o molt importants de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Creiem, sincerament, que no cal elaborar nous fulls de ruta. Entre tants fulls, al final, acabarem fent una enciclopèdia que no ens portarà a res.
Avui per avui, escoltin, hi ha, sense perjudici dels recursos, que són set, set recursos d'inconstitucionalitat, els que hi ha presentats -escoltin, hi ha el del Partit Popular, hi ha el del Defensor del Pueblo, hi ha el del Consell del Govern de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, de la Comunitat Autònoma de la Rioja, hi ha el recurs d'inconstitucionalitat de la Diputació General del Govern d'Aragó, escolti, hi ha el recurs d'incostitucionalitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, hi ha el recurs del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears -, és que no estem parlant - repeteixo un cop més - d'un tema menor, sinó que estem parlant d'un tema importantíssim, d'un tema capdal del que pot suposar - potestatiu, que no imperatiu - una substancial modificació del text estatutari.
Conseqüentment, nosaltres entenem que prudència obliga i, per tant, centrem-nos en les possibilitats que avui per avui dóna l'articulat del text que no ha estat subjecte a recursos d'insconstitucionalitat i, que com dèiem, són les possibilitats importants o molt importants; estem parlant de Sindicatura de Comptes, estem parlant de l'impuls de la nova organització territorial, consells de governs locals, organització comarcal, finances locals, justícia de pau, activitat de foment, caça i pesca fluvial, ordenació del sector pesquer, Llei de joventut, mercat de valors, oficines i personal de registres civils, règim jurídic i procediment de l'Adminstració de la Generalitat, expropiació forçosa, contractació admistrativa, rodalies, actuació exterior de la Generalitat de Catalunya. Escoltin, treballem, perquè ho podem fer, sense tenir la litispendència dels recursos d'inconstitucionalitat allí on ho podem fer amb total i absoluta tranquilitat i, si em permeten l'expessió també, inclús per economia parlamentària.
Per què treballar a fons i durament amb allò que, possiblement, quedarà en un no res? Per tant, inclús, apel·lant a l'economia parlamentària, entenem que el que cal és desenvolupar els articles que no estan afectes de recurs d'inconstitucionalitat i mantenir una prudent espera pel que fa a la final decisió del Tribunal Constitucional.
Moltes gràcies, senyor president.

PROPOSTA DE RESOLUCIO AL PARLAMENT

EL PP INSTA AL GOVERN A DOTAR ELS CENTRES EDUCATIUS DEL MATERIAL NECESSARI PER CONTROLAR LA DIABETIS
El diputat del PP per Lleida al Parlament, Jordi Montanya, ha presentat una Proposta de Resolució en la que insta al Govern de la Generalitat, juntament amb les associacions que representen els malalts de diabetis a Catalunya, que posi en marxa un conveni de col·laboració administrativa que tingui per objectiu estipular una sèrie de mesures bàsiques adreçades a la formació de les persones responsables dels infants amb diabetis, així com garantir l'existència als centres educatius del material necessari per al control de la malaltia.
El diputat Montanya considera que la formació i la informació sobre la diabetis a l'escola és un element essencial, tant per als alumnes com per al personal docent, ja que això permetrà ajudar als nens i nenes a superar les possibles barreres i a evitar les discriminacions que puguin donar-se. Pel diputat popular els mestres han de saber què és la diabetis, quins són els símptomes d'una hipoglucèmia i la manera de resoldre-la.
Jordi Montanya recorda que la diabetis mellitus tipus 1 és una de les malalties cròniques més freqüents entre la població infantil i adolescent a Catalunya i que el Registre de diabetis de Catalunya en funcionament des de l'any 1987 posa de relleu que cada any prop de 140 persones menors de 14 anys presenten aquesta malaltia, de les quals entre 15 o 20 tenen menys de 5 anys en el moment del seu diagnòstic.
Montanya manifesta que l'Associació de Diabètics de Catalunya ha posat de relleu els problemes del dia a dia amb els controls i el subministrament de la insulina als menors i que aquestes dues actuacions són essencials pel control de la glucosa en la sang i per evitar casos de hipoglucèmia i les seves possibles conseqüències.
Finalment, Jordi Montanya també recorda que en altres Comunitats Autònomes ja s'han posat en marxa iniciatives en que, a part de proporcionar l'adequada informació als centres docents, als alumnes i al seu personal, s'ha apostat per dotar a les escoles amb infants diagnosticats de diabetis mellitus del material necessari per al control de la malaltia.