dimarts, de juny 19, 2007

UNA RENDIBLE OFICINA DE COL.LOCACIO

Aquests dies estem en ple debat de pressupostos de la Generalitat per al 2007, debat que tot i ésser teòricament el més important que es produeix en el Parlament, ja que parlem dels diners de tots els ciutadants, passa pràcticament desapercebut per tothom, la qual cosa és una mostra més del desinterès de la ciutadania envers l'acció i l'activitat de la classe política, fonamentalment per l'escassa confiança que es genera.

A tall d'exemple, el debat de l'esmena a la totalitat del departament de la Presidència, que, com ha reconegut el mateix conseller d'Economia, és un departament que ha quedat buit de competències al passar Política Lingüística i la Secretaria General de l'Esport a Vicepresidència. També han quedat fora la Secretaria General de Joventut , la Secretaria de Comunicació, el Gabinet Jurídic i la Secretaria General del Conseller Primer.

Lògicament, aquest buidat de competències també ha comportat una retallada pressupostària i s'ha passat dels 576 milions d'euros de l'any 2006 las prop de 113 milions d'euros d'aquest any, una quantitat que encara resulta massa elevada si es té en compte que el departament de Presidència ha quedat reduït al Gabinet -càrrecs de confiança-, a la Secretaria General i a la Secretaria de Govern.

Tanmateix des del PPC tenim molt clar, i així ho hem demanat, que el departament de Presidència i el de la Vicepresidència es podrien haver presentat conjuntament, ja que la seva divisió en dos departaments respon únicament i exclusivament a un repartiment de poder polític entre els socis de govern més que a criteris d'eficàcia en la gestió dels recursos públics, que són, en definitiva, esl diners de tots els ciutadans.

Això queda patent en el fet que, malgrat que el departament de Presidència hagi perdut un 90% de les seves funcions, la despesa corrent de la Secretaria General s'ha vist notablement incrementada en més de 15 milions d'euros respecte a l'exercici de l'any passat.

També sobta que el pressupost corresponent al personal eventual de la Presidència sigui pràcticament el mateix que presentava l'exercici anterior, però amb totes les secretaries generals que lògicament aleshores incorporava i que ara no hi són.

És a dir, perquè ens entenguem, l'any 2006, el pressupost de personal eventual del departament era de 3,7 milions d'euros i el que s'ha presentat per al 2007 s'eleva a 3,3 milions d'euros, amb una reducció ridícula de 400.000 euros que no reflecteix ni de lluny el buidat de competències de què ha estat objecte.

Aquest fet, pel PPC només pot tenir una lectura, i és que el Govern tripartit ha convertit el departament de Presidència en una rendible oficina de col.locació i en un aixopluc d'alts càrrecs.

Un altre factor que cal tenir present i que crida l'atenció és l'elevadíssima despesa en comunicacions postals i telefòniques -8,2 milions d'euros-, que imaginem que deu ser fruit de la intensa tasca epistolar que pensa dur a terme el president Montilla.

També sobta que s'hagi assignat una despesa en atencions protocolàries de gairebé 2 milions d'euros, quan el pressupost de l'any passat era de 60.000.

Tampoc podem passar per alt altres partides que ens han cridat l'atenció, que són: la de 5 milions d'euros que es destinen a propaganda institucional -un milió d'euros més que l'any 2006-; els 3 milions d'euros per a despeses en publicacions, quan l'exercici anterior aquesta mateixa partida era de tan sols de 10.000 euros, o els 5 milions d'euros per a estudis i treballs tècnics, una quantitat molt superior a la de l'any passat, que va ser de 834.000 euros.

En definitiva, des del PPC creiem que el departament de presidència és un clar exemple de l'esperit que inspiren els pressupostos de la Generalitat i que fotografien un Govern tripartit més interessat a prioritzar les despeses de personal - entenen càrrecs de confiança i lats càrrecs- en detriment de la inversió productiva, que queda relegada a un preocupant segon pla.

Raons, motius i xifres que des del PPC entenem alarmants i incomprensibles, no tan sols si tenim en compte el buidat de funcions de què ha estat objecte el departament de Presidència, sinó perquè és preocupant que la inversió productiva, que és la que veritablement proporciona competivitat a l'economia catalana, estigui quedant successivament relegada pel Govern tripartit de la Generalitat catalana.