dimarts, de maig 15, 2007

RESUM INTERVENCIO AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL DIA 3 DE MAIG DE 2007

PROJECTE DE LLEI DE L'INSTITUT CATALA INTERNACIONAL PER LA PAU

Diu el preàmbul de la llei “que el moviment per la Pau va esdevenir durant la primera meitat de la dècada dels anys vuitanta un dels moviments socials més importants de la història contemporània de Catalunya”. Tot i que ho creiem un xic exagerat.

En bona lògica així volem que ho continuï essent tot i que no creiem sigui la redacció d’una llei el millor camí per la defensa de la Pau ni pels moviments socials, els quals neixen i es desenvolupen al marge de regulacions normatives que lògicament els encotillaran.

Entenem que un concepte tant genèric i universal com és el de la pau difícilment s’ha d’aixoplugar en una norma jurídica, ja que es desenvolupa afortunadament de manera espontània en la nostra societat i que es corre el perill de fer-hi una apropiació indeguda amb aquesta llei pels governs de torn.

Però bé en termes generals el projecte de llei presentat pel govern ens sembla positiu. Cap grup parlamentari ni cap formació política amb dos dits de seny desitja -en ple segle 21- conflictes armats, de fet no desitjaríem cap conflicte de cap tipus. Per tant, qualsevol iniciativa, que des de la responsabilitat política del govern o de l’oposició, s’adopti en aquest àmbit ens sembla positiva.

I pel que fa al projecte de llei en concret entenem que més enllà de millores tècniques que enriqueixin el text i el millorin, hauria d’aprofundir en un aspecte que creiem cabdal.

I en aquest sentit caldria vincular el foment de la cultura de la pau i la resolució pacífica de conflictes amb la cultura de les societats democràtiques.

Des de la nostra perspectiva entenem que la cultura de la pau és consubstancial a les democràcies occidentals i que precisament, els conflictes no resolts pacíficament i que han generat conflictes armats deriven de l’existència de règims polítics que rebutgen i fins i tot lluiten contra el sistema polític democràtic.

En aquest sentit, una part de les nostres esmenes aniran dirigides a enfortir el lligam pau- democràcia. Sembla una obvietat, és cert, però si volem que el text sigui complert hauríem de plantejar i de fet plantejarem esmenes en aquest sentit.

Per altra banda existeix un aspecte que pel nostre Grup Parlamentari és una clara contradicció. Entenem i aprovem que el nou organisme es configuri com un ens públic independent de les Administracions públiques, dotat de plena autonomia orgànica i funcional. Però creiem que aquesta independència formal no es correspon amb el fet que una part dels seus membres sigui designada per la majoria governamental –la majoria que es formi en cada legislatura-. Si una cosa caracteritza als ens independents es precisament la seva desvinculació del govern de torn, per garantir un treball més objectiu, i tècnic allunyat de pressions i interessos polítics partidistes.

En aquest sentit promourem esmenes encaminades a enfortir l’origen plural dels membres que composen el màxim òrgan rector de
l’ Institut Català Internacional per la Pau i que esperem siguin compartides per tots els grups de la cambra.

I així mateix esperem que de la mateixa manera que no hem presentat esmena a la totalitat ja que sincerament creiem que no era una qüestió susceptible d’esmena, siguin debatudes les esmenes a l’articulat que el nostre grup presentarà en el tràmit oportú i puguem arribar a acords al respecte.