divendres, de desembre 18, 2009

INTERVENCIÓ PLE DEL PARLAMENT 16 DE DESEMBRE DEL 2009

PROJECTE DE LLEI REGULACIÓ CIRE

El Sr. Montanya i Mías

Gràcies, president. Honorable consellera, il·lustres diputades i diputats, tal com vàrem posar de manifest en el debat d’esmena de totalitat, el projecte de llei que sotmetem a votació ens sembla acceptable i entenem que el que persegueix el projecte de llei és un doble objectiu. Per un banda, enfortir les competències i les funcions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció de cara, fonamentalment, a agilitzar el seu funcionament, millorar la seua organització i dotar-lo dels recursos necessaris per tal d’assolir els objectius esmentats en l’article 2 del projecte. Per altra banda, entenem que el que es vol, també, és garantir al màxim la reinserció social i laboral dels interns dels centres penitenciaris catalans, objectiu últim del projecte, o sigui, el que podríem dir una doble vessant: intrapenitenciària i extrapenitenciària.
Dit això, ens agradaria fer una sèrie d’observacions del projecte, i avancem ja des d’aquest mateix moment que el nostre grup parlamentari votarà favorablement el dictamen de la comissió. I és especialment rellevant en aquest posicionament la tasca desenvolupada en el si de la ponència, on s’han acceptat i transaccionat un grapat important d’esmenes del meu grup parlamentari i on, també es vol reconèixer, s’ha dut una tasca rellevant per tal d’assolir un text amb el màxim consens possible. I, en aquest sentit, s’ha aprofundit en tots aquells aspectes o instruments i funcions previstos en el projecte de llei que tendeixen a garantir la reinserció dels interns, especialment pel que fa a l’àmbit laboral.
L’objectiu final d’aquest projecte de llei no pot ser altre que afavorir, efectivament, la incorporació dels interns en el mercat laboral, i honestament voldríem que el projecte de llei servís plenament aquest objectiu, el d’afavorir la incorporació dels interns en el mercat laboral mitjançant llocs de treball al més ajustats possible a les seves possibilitats, capacitats, a la formació rebuda en el si del CIRE, i plenament adaptats a l’eficàcia dels programes formatius i educatius que duu a terme el centre.
Entenem que el principal obstacle amb què s’ha trobat el Centre d’Iniciatives aquests darrers anys ha estat que ha realitzat una tasca important o molt important en el si del centre, però sense possibilitat de continuïtat en assolir, els interns o les internes, el llicenciament definitiu. Problemàtica aquesta prou important i rellevant i en què vàrem incidir en les nostres esmenes en el si de la ponència, esmenes formulades, totes elles, amb la ferma voluntat de donar continuïtat extrapenitenciària a la tasca intrapenitenciària desenvolupada en el si del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
També vàrem incidir, creiem honestament que de manera positiva, en el si de l’estructura o organització del centre. Creiem en la bona intenció del projecte, i per aquest motiu vàrem considerar que la major agilitat de què es vol dotar el centre havia d’anar acompanyada d’una sèrie de previsions que inicialment el projecte no contemplava o les contemplava de manera limitada, com l’enfortiment de les funcions previstes en l’article 4, així com l’enfortiment de les competències del consell assessor, previst en l’article 11, així com la millora d’alguns aspectes, tots ells relatius a la participació del centre, en la creació d’entitats o empreses amb l’objectiu de flexibilitzar la seva actuació, previsió aquesta contemplada en l’article 2 del projecte.
I, en aquest sentit, vàrem esmenar el projecte, amb diferent fortuna, tot s’ha de dir, però que, en definitiva, se’ns varen acceptar i transaccionar un nombre important d’esmenes que creiem, honestament també, que han servit per a la millora del text que sotmetem avui a votació de la cambra.
Aprofito l’avinentesa també per agrair la tasca desenvolupada per tots els membres de la ponència, i especialment la bona predisposició de tots ells al diàleg i al consens per a la millora del dictamen que sotmetem avui a votació, i especialment la predisposició al diàleg de la relatora, la diputada Rosa Maria Ferrer.
Tot i això, el meu grup parlamentari vàrem decidir mantenir, i la mantenim, l’esmena 21, i anunciem, honorable president, la retirada de les esmenes 2, 7, 19 i 22. L’esmena 21, la que mantenim, afecta l’article 12 del projecte de llei, pel que fa al seu règim jurídic; article que en el seu paràgraf primer posa de manifest que el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables. (Veus de fons.) Efectivament, l’esmena 21 la mantenim, atès que, des del nostre grup parlamentari, creiem necessari deixar clar en la llei que, malgrat que l’organisme es configuri com una empresa pública –o sigui, una entitat de dret públic que actua subjecta a dret privat, i que, en conseqüència, una gran part de les seves activitats resten subjectes al dret privat–, cal matisar i precisar que, sempre que hi hagi una activitat que impliqui l’exercici de potestats públiques, aquella s’haurà de sotmetre a dret públic. A tall d’exemple, l’atorgament d’ajuts públics. I, en aquest sentit, l’esmena d’addició, en la qual posem de manifest que li són aplicables, tret de quan s’exerceixin funcions o potestats públiques en què se sotmet a dret administratiu.
I entenem que salva una possible incongruència del mateix text del dictamen pel que fa a l’esmentat article 12.1 en relació amb l’article 13.2, ja que l’article 12, tal com hem dit, posa de manifest que l’activitat amb caràcter general es sotmet al dret civil, mercantil, laboral que li són aplicables com a tal. Ara bé, l’article 13, quan ens parla del personal, al seu punt 2 matisa que el personal funcionari de la Generalitat en casos excepcionals –excepcionals, però en casos–, i de conformitat amb la normativa sobre funció pública aplicable, pot esser adscrit al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
Per tant, nosaltres, entenem que, en conseqüència, aquestes actuacions sempre hauran d’estar sotmeses al dret administratiu, i d’allí i conseqüentment la nostra esmena, creiem que plenament justificada, creiem, a més a més, que millora el text i creiem també que salva una possible contradicció envers l’article 12.1 i l’article 13.2. En conseqüència, el personal cridat a desenvolupar aquestes potestats públiques hipotètiques, si bé excepcionalment, però previstes legalment, haurà de ser forçosament funcionari públic i necessàriament, per tant, considerem adient que aquesta precisió consti de forma nítida en el text del projecte de llei que ara aprovem.

En conseqüència, aquesta és la justificació de la defensa de la nostra esmena, que creiem també plenament justificada i necessària per a la millora i una millor matisació del dictamen que es sotmet a consideració.
Dit això, i en conseqüència, demanarem votació separada d’aquesta esmena, i retirem –com ja hem anunciat– les que manteníem vives posant de manifest, en tot cas, que des del nostre grup parlamentari s’ha treballat en aquest text –en aquest projecte de llei– amb la bona voluntat que aquest Centre d’Iniciatives per a la Reinserció assoleixi dos objectius: l’intrapenitenciari, que creiem que complia sobrerament, ha desenvolupat durant els anys de la seva creació fins ença –o sigui, des de l’any 99 fins ençà– una important, importantíssima tasca, en casos poc coneguda o poc valorada, però creiem també sincerament que aquest text millora la possibilitat de l’actuació extrapenitenciària per assolir l’objectiu final i definitiu que és facilitar al màxim la reinserció de les internes i interns dels centres penitenciaris de Catalunya i donar-los una possibilitat o una opció de tindre una continuïtat laboral fora dels centres d’internació. Per tant –i tal com hem posat de manifest–, donarem suport i votarem favorablement el text del dictamen i mantenim, això sí viva l’esmena 21.
Moltes gràcies, president.