dijous, de juliol 12, 2007

RESUM INTERVENCIO AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL DIA 11 DE JULIOL DE 2007

PROPOSICIO DE LLEI DE MODIFICACIO DELS ARTICLES 85 I 86 DE LA LLEI 13/1989, DE 14 DE DESEMBRE, D'ORGANITZACIO, PROCEDIMENT I REGIM JURIDIC DE L'ADMINISTRACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


Prenem la paraula als efectes de defensar la proposició de Llei que ha presentat el meu Grup Parlamentari del PPC.

Interessant la modificació dels articles 85 i 86 de la llei 13/1989 de 14 de desembre d’Organització Procediment i Règim Jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Llei que té per objectiu establir el règim jurídic de l’Administració Pública de la Generalitat i que s’aplica a l’organització de la mateixa i als seus organismes autònoms.

Recordem que l’administració de la Generalitat està constituïda per òrgans jeràrquicament ordenats, té personalitat jurídica única i la seva organització i actuació s’articula de manera que garanteixi l’eficiència i diligència màxima en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis.

De fet hem de recordar que no és la primera vegada que el PPC presenta una iniciativa d’aquesta naturalesa, doncs ho va fer en la VI legislatura amb la proposició de llei que va portar a l’aprovació per unanimitat de la llei 23/2002 sobre durada de procediments i règim de silenci administratiu, i aquesta mateixa proposició que ara debatem es va presentar a l’anterior legislatura. Són en definitiva tres cops les vegades que el PPC ha demanat mitjançant iniciatives parlamentàries una nova llei de règim jurídic de la administració de la Generalitat encara que ho hem fet a través de reformes parcials.

I l’ interès del nostre Grup Parlamentari en aquesta qüestió rau en dos aspectes:
- Per una banda enfortir la seguretat jurídica dels ciutadans de Catalunya en llurs relacions amb l’administració de la Generalitat, i en aquest sentit completem i adaptem el règim dels recursos administratius vigents a la nostra administració.

-I per altra banda, disposar d’una vegada per totes d’una llei completa pròpiament catalana i ara ja en desplegament del nou estatut .

No creiem que serveixi argumentar que els ciutadans ja poden utilitzar els recursos previstos a la legislació bàsica estatal (llei 30/1992) quan a Catalunya no disposem d’una normativa complerta plenament adaptada a la llei bàsica estatal i que integri plenament el dret públic administratiu de Catalunya.

El règim jurídic de l’administració de la Generalitat es regula actualment a la Llei 13/1989 de 14 de desembre d’Organització Procediment i Règim Jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest text legal va ser objecte d’una important reforma legislativa a través de la llei 23/2002 de 18 de novembre, que va tenir com a objecte bàsic adequar el règim del silenci administratiu a Catalunya a les modificacions que en aquest sentit havia introduït l’ordenament jurídic la llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

Ara bé, aquesta modificació legislativa va ser parcial, atès que no va adaptar en la seva totalitat la Llei Catalana a les previsions de la legislació bàsica de l’Estat deixant de banda l’adequació en àmbits tan importants com el sistema de recursos administratius.

És per aquest motiu pel que creiem necessari de modificar novament la Llei 13/1989 de 14 de Desembre, en allò que fa referència al Capítol 6 de la llei (normes complementaries sobre el règim de recursos) amb la finalitat de regular el règim de recursos administratius aplicables i adequar-los a les previsions de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i això en ares de preservar els drets i les garanties jurídiques dels ciutadans que tenen en els recursos administratius l'eina més important per dirimir les controvèrsies amb els òrgans de l’Administració.

Així la reforma que proposem en aquesta Proposició de Llei i pel que fa als articles 85 i 86 del capítol 6 de la Llei 13/1989 (els recursos administratius) és del tot adient ja que dota de més seguretat jurídica a la actuació de l’administració envers els ciutadans tot i recordant que el procediment administratiu és l'instrument mitjançant el qual es canalitzen les relacions dels ciutadans amb l’administració.


Afegir que la solució idònia hagués estat la regulació del règim jurídic i el procediment administratiu aplicable a l’administració de la Generalitat a través d’una nova llei que substitueix integrament a la Llei 13/1989 .

Però davant la impossibilitat de fer-ho durant la VII (7) Legislatura i la falta de prioritat d’aquesta matèria en l’agenda del Govern durant aquesta VIII (8) hem optat per presentar una nova reforma parcial per tal de donar un nou impuls a la regulació del règim jurídic i el procediment administratiu a Catalunya a través d’una norma jurídica integrada plenament en el corpus iuris que composa avui dia el dret públic de Catalunya, sense tenir que fer necessariament remissió a la legislació de l’Estat.

A més a més cal destacar que tant la reforma de l’Estatut d’Autonomia així com l’anterior de 1979 reconeixen la competència de la Generalitat en matèria de règim jurídic de la seva administració i en matèria de normes de procediment administratiu que deriven de les particularitats pròpies del seu dret substantiu o de la seva organització, per la qual cosa no existeix cap impediment per impulsar aquesta reforma.

I finalment a ningú se li escapa que la llei actual, vigent des de 1989, està obsoleta, superada per la realitat administrativa i per la pròpia llei estatal, cal obrir doncs el debat sobre aquesta qüestió, i aquest és l’objectiu de la proposició de llei.