dijous, de febrer 19, 2009

RESUM INTERVENCIO PLE 18 DE FEBRER DE 2009

PROJECTE DE LLEI DEL CIRE-CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIO

Prenc com a referent la llei 5/1989 de 12 de maig. L’Art. 168.1 EACAT “ Correspon a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria penitenciaria”.

L’itinerari de la reinserció en l’execució de les penes privatives de llibertat es desconegut per part de la majoria de ciutadans.

Del elenc de sancions penals que l’ordenament jurídic imposa als infractors de les normes en el C. Penal, les sancions privatives de llibertat constitueixen la columna vertebral del contingut de l’administració Penitenciaria, en aquest context la legislació penitenciaria dissenya un conjunt d’institucions intrapenitenciaries i extrapenitenciaries en les que es modulen els diferents programes d’intervenció dels interns que aborden les carències i necessitats dels mateixos a fi de que la seva reincorporació futura a la societat ho sigui en les millors condicions possibles.

La pròpia Constitució en l’article 25.2 determina l’orientació de la seva activitat establint que les penes privatives de llibertat estaran orientades cap a la seva educació i reinserció social desenvolupant dit mandat constitucional o principi general, l’article 1 de la llei Orgànica General Penitenciaria i creiem important destacar que el Tribunal Constitucional ha determinat que aquest precepte no pot ésser considerat com un dret fonamental de la persona si més no com un mandat del constituent al legislador per orientar la política penal i penitenciaria del que no se’n deriven drets subjectius.

Així la legislació penitenciaria estableix el conjunt d’instruments mitjançant els quals orientarà la seva activitat l’Administració Penitenciaria per a la conservació dels objectius assenyalats i un d’aquests instruments en aquest cas fonamental és el CIRE.

El CIRE tindrà la consideració d’empresa pública del Departament de Justícia que té com a missió fonamental la reinserció sociolaboral de les persones sota mesura judicial oferint-los una formació adequada –formació ocupacional i professional i uns hàbits laborals a través del treball en els tallers productius ubicats dins o fora dels centres penitenciaris treballant de dues maneres diferents –producció pròpia i producció per encàrrec:

a) En la producció pròpia el CIRE compra matèries primes, fabrica el producte i el comercialitza – per exemple el pa.
b)En la producció per encàrrec el CIRE fabrica el producte per encàrrec directe del client.

En un altre tipus de producció el CIRE treballa en diferents sectors i especialitats:

- Confecció tèxtil industrial.
- Impremta i arts gràfiques.
- Fusteria.
- Serralleria.
- Muntatges i manipulacions.

Essent el Consell Assessor del CIRE, l’òrgan encarregat d’impulsar la relació entre el CIRE, el mon empresarial, les cambres de comerç i els sindicats per a la millor consecució dels objectius d’inserció i rehabilitació social de les persones sotmeses a mesura judicial.

Membres:
- Pimec.
- Foment Nacional del Treball.
- Fepime.
- Consell General de Cambres de Catalunya.
- CCOO.
- UGT.

Funcions:

- Difondre entre el món empresarial i sindical català, les activitats desenvolupades del CIRE per tal de fer afectiva la seva col·laboració en el treball productiu, i per tant, en la rehabilitació i inserció dels interns especialment mitjançant les borses de treball de les entitats empresarials.

- Assessorar i orientar al CIRE en la formació ocupacional i el la recerca de noves vies de col·laboració amb projectes específics.

- Avaluar l’aplicació de les polítiques de rehabilitació i reinserció.

Objectius principals:

- Incrementar l’oferta de llocs de treball com a eix central de la política de reinserció i rehabilitació del Departament de Justícia.

- Adequar la formació ocupacional a les necessitats del mercat per afavorir la inserció social dels interns.

- Establir noves formules de col·laboració empresarial.

- Difondre a la societat la política de rehabilitació i reinserció.

- Desenvolupar acords amb les administracions públiques per incrementar el volum de treball, així com fomentar acords i convenis amb entitats empresarials.

- I centrant-nos pel que fa pròpiament al projecte de Llei en sí, considerem en termes generals positiu. El nostre grup parlamentari entén que el que persegueix el projecte és un doble objectiu:

- per una banda enfortir les competències i les funcions del CIRE de cara a agilitzar el seu funcionament, millorar la seva organització i dotar-lo dels recursos necessaris per tal d’assolir els objectius esmentats a l’article 2 del projecte.

- per l’altra banda, entenen que es vol garantir la màxima reinserció social dels interns dels centres penitenciaris catalans, objectiu últim del projecte.

Amb dues qüestions prou importants que van motivar el fet de que el meu grup parlamentari no presentés esmena a la totalitat de retorn al govern, ja que estem enfront d’un projecte de Llei netament tècnic d’adequació de l’organisme a les noves necessitats.

Dit això, voldríem fer una sèrie d’observacions al projecte de llei, avançant ja des d’aquest moment que el nostre grup parlamentari presentarà un grapat d’esmenes a l’articulat en el moment processal oportú.

I tanmateix fer una sèrie de reflexions al fil del projecte perquè serà la base de les futures esmenes a l’articulat:

* Per un costat, el nostre Grup Parlamentari en fase de ponència proposarà aprofundir en tots aquells instruments i funcions previstos en el projecte de Llei que tendeixen a la reinserció dels interns i això amb independència de les esmenes a l’articulat. Voldríem que el projecte serveix plenament a l’objectiu d’afavorir la incorporació dels interns al mercat laboral a través de llocs de treball els més ajustats possibles a les seves capacitats, a la formació rebuda en el sí del CIRE i plenament adaptats a l’eficàcia dels programes formatius i educatius que dur a terme el centre.

Entenem que un dels principals obstacles que s’ha trobat el CIRE aquests darrers anys és una manca relativa d’adequació dels programes formatius a la realitat laboral i en aquest sentit hem d’aconseguir aquest ajust.

* Per un altre, el nostre Grup Parlamentari entrarà en el sí de l’estructura i organització del centre que dissenya el projecte de llei. Criem en la bona intenció del projecte de llei i per això considerem que la major agilitat de la que es vol dotar al CIRE ha d’anar acompanyat d’algunes previsions que actualment el projecte no contempla o les contempla de manera limitada, com ara les següents:

- Ampliar les funcions del CIRE previstes en l’article 4.
- Enfortir les competències del Consell assessor previst en l’article 11.
- Millorar els aspectes relatius a la participació del centre en la creació d’entitats o empreses amb l’objectiu de flexibilitzar la seva actuació, previsió contemplada en l’article 2 del projecte.

Aquestes, resumint, són les propostes que formularem en el seu moment i que, insistim un cop més conformaran el centre de la nostra posició vers el projecte de Llei que ara debatrem.

Per tot l’exposa’t, el nostre grup parlamentari no donarà suport a l’esmena a la totalitat presentada pel Grup de CIU.